Algemene voorwaarden voor de verlening van diensten van verzekeringsbemiddeling

Bedrijfsgegevens van

Adres hoofdzetel: Vilain XIIII-straat 53/55 – 1000 Brussel

Adres bedrijfszetel: Vilain XIIII-straat 53/55 – 1000 Brussel

Mail : info@trea.be

Website: https://trea.be/

Ondernemingsnummer: BE0460.561.938

Inschrijvingsnummer bij de FSMA: 0460.561.938

Onze diensten

 • Distributie van verzekeringen niet-leven: verzekeringsmakelaar
 • Distributie van verzekeringen leven met beleggingscomponent: verzekeringsmakelaar
 • Distributie van verzekeringen leven zonder beleggingscomponent: verzekeringsmakelaar

Controlelink: https://www.fsma.be/nl - Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) Congresstraat 12-14, 1000 Brussel

Distributie van verzekeringen: verzekeringsmakelaar

De verzekeringsdistributie omvat:

 • verzekeringsovereenkomsten voorstellen;
 • voorbereidend werk realiseren tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten;
 • assisteren bij het beheer van verzekeringsovereenkomsten;
 • assisteren bij de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval.

De wet van 6 december 2018 tot omzetting van de Europese Richtlijn betreffende de verzekeringsdistributie is van kracht geworden op 28 december 2018. Deze richtlijn is beter bekend onder de naam ‘IDD-richtlijn’.

Contactpersonen bij klachten

De IDD-richtlijn verwacht van de tussenpersonen dat zij de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat klachten ingediend door de consumenten op een professionele manier afgehandeld worden. In hun procedures mogen ze rekening houden met de omvang en de aard van hun activiteiten. Elke klager moet in elk geval een antwoord ontvangen.

Meer informatie over wat precies bedoeld wordt met een klacht en over de maatregelen die de tussenpersonen moeten nemen in het kader van de afhandeling van de klachten vindt u op de site van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA-BoS-13/164). EIOPA is de organisatie die in naam van de EU toezicht houdt op de verzekeringsbedrijven en de pensioenfondsen in de lidstaten van de EU.

 1. Klacht bij problemen met uw verzekeringsmaatschappij of uw verzekeringsmakelaar: Bemiddelingsdienst verzekeringen: Ombudsman Verzekeringen

  Adres

  de Meeûssquare 35 1000 Brussel

  Telefoon : +32 (0) 2 547 58 71

  Fax : +32 (0) 2 547 59 75

  E-mail : info@ombudsman.as

 2. Verantwoordelijke van het kantoor: Ludivine Coolens - Klachtendienst. Contactgegevens: Telefoon: 0032 2 268 21 80

E-Mail : info@trea.be

Vergoedingen

Voor onze diensten als verzekeringsbemiddelaar ontvangen wij in principe een vergoeding via de gekozen verzekeringsmaatschappij. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Bovendien zou het kunnen dat wij een vergoeding ontvangen gekoppeld aan de verzekeringsportfolio toevertrouwd door de verzekeringsmaatschappij of voor bijkomende activiteiten die TREA uitvoert voor rekening van de verzekeringsmaatschappij. Deze vergoeding bestaat uit provisies.

Beheer van belangenconflicten

 1. Inleiding

  Om de belangen van onze klanten te behartigen hebben wij efficiënte administratieve en organisatorische procedures uitgewerkt. Deze zijn bedoeld om belangenconflicten te identificeren, te voorkomen, te controleren en te beheren. Dit document wil u in grote lijnen informeren over deze maatregelen. Naast de verplichting om ons beroep op een eerlijke, billijke en professionele manier uit te oefenen in het belang van de klant, vormt ons beleid inzake belangenconflicten een aanvulling op de gedragscode.

 2. Ons beleid

  TREA biedt verzekeringspolissen aan zijn klanten aan: schadeverzekeringen, spaarverzekeringen en verzekeringen gebaseerd op beleggingsproducten. Elke bemiddelingsactiviteit kan aanleiding geven tot belangenconflicten.

  De bescherming van onze klanten is voor ons heel belangrijk en daarom omvat ons beleid de volgende elementen:

  • de manier waarop wij de situaties identificeren die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten en een belangrijk risico inhouden dat de belangen van de klant geschaad worden

  • de gepaste technieken, systemen en procedures die wij uitgewerkt hebben om deze belangenconflicten te beheren

   conflits d’intérêts

  • de manier waarop wij deze technieken, systemen en procedures naleven om te voorkomen dat de belangen van de klant geschaad worden.

 3. Belangenconflicten

  Elke zakenrelatie houdt een risico van belangenconflicten in. Er is sprake van een belangenconflict wanneer de verschillende partijen tegenstrijdige belangen hebben of kunnen hebben in het kader van een transactie. In het geval van TREA kunnen er belangenconflicten ontstaan tussen de volgende partijen:

  • Klant
  • Verzekeringsmakelaar, beheerders of mensen die een beslissingsbevoegdheid hebben voor rekening van de makelaar
  • Personeelsleden van de makelaar
  • Verzekeringsmaatschappij
  • Personeelsleden van de verzekeringsmaatschappij
  • Risico’s van belangenconflicten?
  • TREA identificeert de situaties die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten. Met ‘belangenconflict’ bedoelen we een conflict dat ontstaat wanneer de bovenvermelde partijen tegenstrijdige belangen hebben die kunnen leiden tot een potentieel risico van verlies in tegenspraak met de belangen van een of meerdere klanten.
  • De volgende situaties kunnen leiden tot belangenconflicten:
  • situaties die winst of verlies opleveren op kosten van de klant.
  • situaties waarin het belang van ons kantoor en/of een makelaar verschilt van dat van de klant.
  • de nevenactiviteiten van een betrokken persoon.
  • de persoonlijke transacties van betrokken personen of hun familie.
  • situaties waarin voorrang zou kunnen worden gegeven aan de belangen van andere klanten om financiële redenen.
  • indien we dezelfde activiteit uitoefenen als de klant.
  • situaties waarin ons kantoor en/of een makelaar van een andere persoon dan de klant een voordeel ontvangt in verband met de krediet- en verzekeringsbemiddelingsdienst aangeboden aan de klant, in de vorm van geld, goederen of diensten, afgezien van de commissie of de kosten die gewoonlijk aangerekend worden voor deze dienst.
  • situaties waar een keuze gemaakt moet worden tussen de verschillende activiteiten van ons kantoor.
  • situaties waar een keuze gemaakt moet worden tussen de diverse mogelijkheden binnen de financiële planningsdiensten.
 4. Genomen maatregelen

  We hebben diverse maatregelen genomen om voorrang te geven aan de belangen van onze klanten. Het gaat onder meer om:

  • een interne informatienota en een interne procedure
  • een aangepast bezoldigingsbeleid
  • een beleid dat garandeert dat de betrokken personen enkel werken aan verzekeringsovereenkomsten waarvan ze de essentiële eigenschappen kennen en waarvoor ze advies kunnen geven aan de klanten.
  • een beleid dat garandeert dat elk voorstel rekening houdt met de behoeften van de klant en, wat de spaar- en beleggingsproducten betreft, de kennis, de ervaring, de financiële situatie en de beleggingsdoelstellingen van de klant.
  • een beleid dat garandeert dat alle informatie verstrekt door onze medewerkers correct, duidelijk en niet misleidend is.
  • het gebruik van firewalls en nuttige procedures.
  • een beleid waarbij we ons het recht voorbehouden om de gevraagde dienst te weigeren indien er geen concrete oplossing bestaat voor een specifiek belangenconflict en dit enkel om de belangen van de klant te verdedigen.
  • een reglement betreffende de aanvaarding van voordelen en geschenken.
  • een reglement betreffende de externe activiteiten van onze betrokken personen.
  • Het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor wordt regelmatig aangepast, bijgewerkt en geëvalueerd.

Indien een bestaand of te voorzien belangenconflict niet op een andere manier beheerd kan worden of indien de maatregelen de belangen van de klant niet voldoende beschermen, zullen wij u op de hoogte brengen van de nuttige informatie over het belangenconflict zodat u, als klant, een geïnformeerde beslissing kunt nemen. Deze informatie zal bekendgemaakt worden indien wij u een product/dienst voorstellen dat/die tot een belangenconflict zou kunnen leiden.

Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Ons kantoor houdt zich aan de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De wet AML/CFT (de antiwitwaswet van 18 september 2017) legt aan de onderworpen entiteiten verschillende verplichtingen op om de verrichtingen die verband houden met witwassen van geld te voorkomen, op te sporen en te verhinderen.

Deze verplichtingen hebben grotendeels betrekking op een voortdurende waakzaamheid ten aanzien van de cliënten, verrichtingen en de zakelijke relaties en op de bewaring van gegevens en documenten.

Ons kantoor heeft interne procedures uitgewerkt met betrekking tot deze wet.