Algemene voorwaarden voor de verlening van diensten van verzekeringsbemiddeling

Onze prestaties

TREA is een professionele verzekeringsmakelaar die al meer dan 20 jaar actief is.

Onze belangrijkste activiteiten zijn het adviseren over, het aanbieden of voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten ervan of het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Ons kantoor doet er alles aan om de geldende wetgeving na te leven. In dit opzicht houden wij ons aan de basiswet inzake distributie. Dit betekent dat wij rekening houden met de belangen van onze klanten door op een eerlijke, billijke en professionele wijze te handelen.

In het kader van onze zorgvuldigheidsplicht stellen wij overeenkomsten voor die aangepast zijn aan de verlangens en behoeften van onze klanten.

U vindt alle verplichte precontractuele informatie in de ‘fiche van verzekeringsdistributie’. Meer uitleg over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de tab AVG.

Gedragsregels

Ons kantoor is verplicht om de gedragsregels « AssurMiFID » na te leven zoals vastgelegd in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor financiële diensten en markten en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing in de verzekeringssector van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en het KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft De informatie over de manier waarop ons kantoor deze gedragsregels volgt (met name het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor) is terug te vinden op onze website.

Informatie via de website van ons kantoor

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen maakt ons kantoor gebruik van zijn website om bepaalde informatie bekend te maken aan zijn klanten. Het gebruik van een website om een klant te informeren, wordt geacht geschikt te zijn voor de context waarin zaken worden gedaan indien bewezen is dat deze klant regelmatig toegang heeft tot het internet. De vermelding door de klant van een e-mailadres als communicatiemiddel om zaken te kunnen doen met ons kantoor vormt een bewijs van deze regelmatige toegang.

Juiste en volledige informatie

De kwaliteit van onze prestaties hangt af van de kwaliteit van de informatie die u ons geeft. Daarom is het belangrijk dat u ons kantoor juiste en volledige informatie bezorgt, zowel voor de afsluiting van een verzekeringscontract als tijdens de looptijd van het contract. Indien u onjuiste of onvolledige informatie doorgeeft, kan ons kantoor niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die hieruit voortvloeien. In het kader van onze prestaties zult u van ons kantoor diverse documenten ontvangen. U moet die aandachtig lezen en kunt altijd bij ons kantoor terecht voor meer uitleg of eventuele opmerkingen. In elk geval moet u controleren of de documenten die u ontvangt voldoen aan uw vereisten en behoeften. Gelieve te controleren of de doorgestuurde documenten correct zijn en elke afwijking aan ons te melden.

Afhandeling van klachten

Ons kantoor doet er alles aan om zijn klanten tevreden te stellen. Indien u problemen of vragen hebt, kunt u altijd bij ons kantoor terecht. Als u een klacht hebt over onze dienstverlening die we niet samen kunnen oplossen, kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst Verzekeringen waarvan de hoofdzetel gelegen is aan de de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel – Tel 02/547.58.71 - Fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.

Vertrouwelijkheid van de gegevens

Elke partij, ons kantoor en u als klant, verbindt zich ertoe om vertrouwelijke informatie over de andere partij waarvan ze kennis zou hebben genomen in het kader van deze samenwerking niet bekend te maken aan derden, met uitzondering van de informatie die bekendgemaakt moet worden aan derden met het oog op de correcte uitvoering van het contract (bijvoorbeeld verzekeraar, herverzekeraar, expert, enz.) en de wettelijke uitzonderingen.

Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme

Om mee te werken aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en overeenkomstig de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, verbindt u zich ertoe om de vragen te beantwoorden die ons kantoor u in dit kader zal stellen en op eerste verzoek de gevraagde documenten voor te leggen.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerd en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.

Zorgvuldigheidsplicht

Zorgvuldigheidsplicht TREA 2022